Stowarzyszenie » Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ BATERIA MOTOROWA ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ


Rozdział I
[ Nazwa, teren działania i siedziba ]
§ 1
1.    Stowarzyszenie nosi nazwę Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać również nazwy GRH BMAP .
2.    Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią jego wyłączną własność i podlegają ochronie prawnej.


§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.


§ 3
1.    Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2.    Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.


§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz pracowników etatowych.


§ 5
1.    Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2.    Stowarzyszenia używa barw, symboli i odznak nawiązujących do barw, symboli i odznak Wojska Polskiego II RP, ze szczególnym uwzględnieniem wojsk motorowych i artylerii przeciwlotniczej.
3.    Stowarzyszenie może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia. 

Rozdział II
[ Cele Stowarzyszenia ]
§ 6
1.    Celami statutowymi Stowarzyszenia są:
§    kultywowanie tradycji Wojska Polskiego II RP,
§    rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej Wojska Polskiego II RP,
§    gromadzenie materiałów historycznych dotyczących Wojska Polskiego II RP,
§    wspieranie badań dotyczących historii Wojska Polskiego II RP,
§    wydawanie publikacji i monografii dotyczących Wojska Polskiego II RP,
§    kształtowaniu postaw społecznych, moralnych oraz wychowaniu młodzieży cywilnej i wojskowej zgodnie z tradycjami Wojska Polskiego II RP,
§    organizację i rozwijanie sportów, w tym sportów proobronnych,,
§    współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, klubami i związkami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie dotyczącym tradycji Wojska Polskiego II RP,
§    prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych dyscyplinach sportów, ze szczególnym uwzględnieniem sportów proobronnych,
§    organizowanie turystyki konnej, pieszej, rowerowej i motorowej
§    organizowanie i wspieranie hipoterapii,
§    organizacje różnego rodzaju własnych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
§    zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację i konserwację,
§    pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
§    działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2.    Stowarzyszenie realizuje powyżej zakreślone cele, poprzez :
§    uczestniczenie w uroczystościach państwowych,
§    uczestniczenie w organizowanych imprezach rekonstrukcji historycznej i zawodach sportowych,
§    uczestniczenie w wykładach, konferencjach naukowych o tematyce patriotyczno – historycznej,
§    organizowanie imprez rekonstrukcyjnych,
§    gromadzenie środków materialnych oraz gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie,
§    organizowanie imprez sportowych,
§    organizowanie wykładów, pogadanek, konferencji naukowych o tematyce patriotyczno – historycznej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Wojska Polskiego II RP,
§    otaczanie opieką żołnierzy – weteranów Wojska Polskiego II RP, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy artylerii przeciwlotniczej
§    otaczanie opieką mogił żołnierzy Wojska Polskiego II RP, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy jednostek artylerii przeciwlotniczej'
Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia

Rozdział III
[Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki]


§ 7
Wszyscy członkowie stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi.
[ Członkowie zwyczajni ]


§ 8
1.    Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację członkowską, uiszczą wpisowe, opłacą składki i zostaną przyjęci przez Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia w drodze pisemnej uchwały, podjętej zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy statutowej ilości członków Stowarzyszenia.
2.    Członkowie zwyczajni mają prawo do :
§    uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami wynikającymi z przepisów art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855 t.j.)
§    korzystania z wszelkich przywilejów określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
§    noszenia barw i odznak Stowarzyszenia
4.    Do obowiązków członków zwyczajnych należy :
§    przestrzeganie postanowień Statutu
§    regularne opłacanie składek członkowskich
§    czyny udział w działalności Stowarzyszenia
§    przestrzeganie reguł i tradycji Wojska Polskiego II RP

[ Utrata członkostwa ]
§ 9
1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:
§    wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego przez członka zwyczajnego na piśmie
§    wykluczenie członka zwyczajnego uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy statutowej ilości członków Stowarzyszenia.
§    pozbawienie praw publicznych
§    rozwiązania Stowarzyszenia
§    śmierci członka zwyczajnego
,
Rozdział IV
[ Władze Stowarzyszenia ]
§ 12
1.    Władzami Stowarzyszenia są :
§    Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§    Zarząd Stowarzyszenia
§    Komisja Rewizyjna
2.    Organy Stowarzyszenia pochodzą z wyboru spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, których kandydatury zostały zgłoszone podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i którzy przyjęli propozycję kandydowania.
3.    Wybory odbywają się na następujących zasadach :
§    liczba kandydatów nie jest ograniczona
§    głosuje się na poszczególnych kandydatów
§    czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia,
§    bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, który posiada co najmniej 6 – miesięczny staż członkowski, licząc od daty uchwały przyjmującej go w poczet członków Stowarzyszenia.
§    głosowanie jest tajne
§    głosowanie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przypadku wyborów, dokonywanych na zebraniu w pierwszym terminie, a w przypadku wyborów dokonywanych w kolejnym terminie, głosowanie jest ważne bez względu na ilość członków biorących w nim udział
§    funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia nie można łączyć z funkcją w Komisji Rewizyjnej
§    odwołanie członka organu odbywa się na takich samych zasadach jak jego powołanie
4.    Kadencja organów Stowarzyszenia trwa cztery lata.
5.    Organy, lub ich poszczególni członkowie mogą być wybierani na kolejne kadencje.
6.    Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów. W przypadku uchwał Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób zasiadających w tych władzach. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
7.    Członek organu Stowarzyszenia jest zobowiązany :
§    aktywnie uczestniczyć w pracach organów Stowarzyszenia,
§    reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nimi stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Stowarzyszenia
§    składać członkom Stowarzyszenia wyjaśnienia i sprawozdania ze swojej działalności
7.    W swojej działalności, Stowarzyszenia kierują się zasadami demokratyzmu, koleżeńskości i pełnej jawności.
8.    Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie :
§    rezygnacji z mandatu
§    wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia
§    odwołania ze składu władz Stowarzyszenia
§    utraty praw publicznych
§    śmierci
9.    Członkowie organów Stowarzyszenia mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku niewypełniania obowiązków, naruszenia postanowień Statutu, obowiązujących uchwał Zarządu Stowarzyszenia oraz w przypadku utraty zaufania członków związku.
10.    Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

[ Walne Zebranie Członków ]
§ 13
1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    W walnym zebraniu mają prawo brać udział z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
3.    Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 14
1.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku, w terminie do końca czerwca.
2.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze zbiera się co cztery lata dla dokonania wyboru władz, co najmniej na 1 miesiąc przed upływem kadencji aktualnych władz Stowarzyszenia.
3.    Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 14 dni przed datą zebrania w drodze publikacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.
4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd na skutek :
§    uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
§    żądania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
§    wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6.    W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia w przewidzianym powyżej trybie i terminach uprawnienie to przysługuje Komisji Rewizyjnej.


§ 15
1.    Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2.    W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium organom Stowarzyszenie, nie biorą udziału członkowie tych organów.
3.    Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Członków zwołanego w pierwszym terminie niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. W przypadku zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4.    Walne Zebranie Członków w drugim terminie odbywa się po upływie 30 minut od godziny zwołania Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie.
5.    W walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.


§ 16
1.    Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
§    uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
§    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
§    udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
§    powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
§    uzupełnianie składu organów Stowarzyszenia,
§    uchwalenie Statutu i zmian w Statucie,
§    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
§    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

§    rozpatrywanie wniosków o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia,
§    podejmowanie uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia,
§    rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.


§ 17
1.    Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub pod jego nieobecność członek Zarządu Stowarzyszenia. W przypadku opisanym w § 14 pkt. 6, otwarcia Walnego Zebrania dokonuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub pod jego nieobecność, członek Komisji Rewizyjnej.
2.    Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru Przewodniczącego Zebrania, wyłonionego spośród kandydatów, zgłoszonych przez obecnych na Walnym Zebraniu Członków członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym. Przewodniczący prowadzi obrady, czuwa na prawidłowością ich prowadzenia.
3.    Niezwłocznie po objęciu funkcji, Przewodniczący Zebrania zarządza wybór w głosowaniu jawnym :
§    trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej
§    trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków
4.    Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowań prowadzonych w trakcie obrad, przygotowuje karty do głosowania oraz dokonuje liczenia głosów.
5.    Komisja uchwał i wniosków przyjmuje wnioski zgłoszone w trakcie Walnego Zebrania Członków oraz przygotowuje projekty uchwał.
6.    Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, podpisywany przez Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta. Załączniki do protokołu stanowią uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków.
7.    W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, przejawów nagannego zachowania się członka Stowarzyszenia lub innej osoby obecnej na Walnym Zebraniu Członków, utrudniającego dalszego prowadzenie obrad, Przewodniczący Zebrania, po uprzednim upomnieniu członka, może zarządzić głosowanie, którego przedmiotem będzie usunięcie takiej osoby z sali obrad.

[ Zarząd Stowarzyszenia ]
§ 18
1.    Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków.
2.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 od 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
3.    Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w odrębnym głosowaniu.
4.    Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika oraz Członków Zarządu Stowarzyszenia.  
5.    Uzupełnianie składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia, który uległ uszczupleniu wskutek wykluczenia członka, jego rezygnacji bądź śmierci dokonywane jest w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
6.    Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
7.    Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej ilości członków Zarządu Związku.
8.    Członek Zarządu Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.


§ 19
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
§    bieżący zarząd działalnością Stowarzyszenia,
§    wydawanie i wprowadzanie w życie w formie Zarządzeń wewnętrznych przepisów organizacyjnych
§    dokonywanie  w imieniu Stowarzyszenia czynności prawnych,
§    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
§    podejmowanie uchwał o ukaraniu członków Stowarzyszenia,
§    zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
§    składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
§    przyznawanie praw do używania barw i symboli Stowarzyszenia,
§    przyznawanie praw do noszenia odznaki Stowarzyszenia,


§ 20
1.    Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia łącznie, w tym Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
2.    Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Stowarzyszenia łącznie, w tym Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
3.    Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia przekraczających kwotę 5 000 zł (słownie : pięć tysięcy złotych) niezbędna jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia podjęta bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ilości członków Zarządu Stowarzyszenia.

[ Komisja Rewizyjna ]
§ 21
1.    Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór i kontrola nad działalnością finansową Zarządu Stowarzyszenia oraz wykonywaniem przez Zarząd Stowarzyszenia uchwał Walnego Zebrania Członków.
2.    Komisja Rewizyjna realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków.
3.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
§    prowadzenie okresowych kontroli finansowej działalności Stowarzyszenia;
§    składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
§    wystąpienie  z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
§    zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków w sytuacji gdy obowiązku tego nie dopełni Zarząd Stowarzyszenia.
4.    Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej.
5.    Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności.
6.    Komisja Rewizyjna dokonuje oceny projektów preliminarzy budżetowych jak też sprawozdań z realizacji budżetu oraz przekazuje Zarządowi Stowarzyszenia swoje uwagi i wniosków w tym zakresie.
7.    W razie stwierdzenia niezgodności ze statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku w zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Stowarzyszenia.
8.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.
9.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, nie mają jednakże możliwości wydawania wiążących poleceń członkom Zarządu Stowarzyszenia.


§ 22
1.    W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi min. 2 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3.    Uzupełnianie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, który uległ uszczupleniu wskutek wykluczenia członka, jego rezygnacji bądź śmierci dokonywane jest w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków..
4.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na kwartał.


Rozdział V
[ Majątek i fundusze Stowarzyszenia ]
§ 23
1.    Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.    Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
§    Dotacje.
§    Wpływy ze składek członkowskich.
§    Dochody z prowadzonej odpłatnej działalności Statutowej.
§    Darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych.
§   subwencje, granty osób prawnych;
§ subwencje, granty organów państwowych;
§ dochody ze zbiórek i imprez publicznych

§    Inne wpływy.
3.    Wysokość składki członkowskiej określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.


§ 24
Majątek Stowarzyszenia służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Stowarzyszenia.


§ 25
1.    Działalność finansowa związku prowadzona jest w oparciu o budżet, uchwalany  jest na podstawie budżetu uchwalonego na okres jednego roku.
2.    Odpowiedzialność za wykonanie budżetu i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia ponosi Zarząd Stowarzyszenia.
3.    Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z wykonania budżetu zatwierdza Walne Zebranie Członków.


§ 26
W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków, podjęta zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosownia.


Rozdział VI
[ Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia ]
§ 27
Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane jedynie uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.


§ 28
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0