Biblioteczka » Piechota

Instrukcja o broni piechoty - Przystrzeliwanie - 1936
Instrukcja o broni piechoty - Przystrzeliwanie - 1936

Instrukcja o broni piechoty

Przystrzeliwanie

Projekt

Warszawa 1936

 

 

 

Instrukcja o Broni Piechoty

Przystrzeliwanie

 • KB. Wz.98.

 • KBK. Wz.98 i 29.

 • RKM. Wz.28.

 • CKM. Wz.30.

 • Pistolet wz.31.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

1. Zadanie instrukcji

Instrukcja niniejsza ustala zasady, których ścisłe i terminowe przestrzeganie w oddziałach, zapewni broni ręcznej i maszynowej, celność na odległościach celownika i niższych i będzie podstawą wyeliminowania broni o rozrzutach przekraczających dopuszczalne wielkości.

 

Broń użytkowana w oddziałach musi być poddana okresowemu sprawdzeniu jej celności i wyregulowaniu w miarę potrzeby przyrządów celowniczych, ze względu na zmiany, jakim broń ulega w czasie jej użytkowania (P.S.1036-1039).

 

 

 

2. Cel przystrzeliwania

Przystrzeliwanie broni ma na celu dobranie i odpowiednie ustawienie muszki w kb/k, rkm i ckm, a dobranie szczerbiny w pistolecie, aby osiągnąć na odległościach celownika położenie pojedynczych trafień, lub środka rozrzutu kilku trafień, w obranym przez strzelca punkcie celowania względnie w jego najbliższym sąsiedztwie. Jednocześnie przystrzeliwanie sprawdza okresowe wartości danej broni (lufy) pod względem jej rozrzutu.

 

3. Odległość i zasady przystrzeliwania

Broń ręczną i maszynową przystrzeliwuje się dla celownika najniższego, pistolety zaś na odległości 15 m. Odległość przystrzeliwania dla broni ręcznej i maszynowej wynosi 100 może względnie na korzystne warunki celowania i minimalny wpływ warunków atmosferycznych. Celować należy celownikiem najniższym, bez prześwitu, pod spód celu tarczy do przystrzeliwań.

 

4. Terminy przystrzeliwań

Przystrzeliwanie należy przeprowadzić dla broni ręcznej i maszynowej stanu użytkowego obowiązkowo:

 1. po otrzymaniu nowej lub naprawionej broni z  fabryki, zbrojowni lub składnicy,

 2. po naprawach, wpływających na celność broni (P.S.1038-1039),

 3. w wypadkach stwierdzonej wyraźnie niecelności broni przy strzelaniach szkolnych.

Przystrzeliwania broni jak pod 4 a) zarządza dowódca pułku bezpośrednio, pod 4 b) na meldunek zbrojmistrza pułkowego, a pod 4 c) na meldunek dowódcy pododdziału.

 

Ryc. 5. Postawa przystrzeliwania kb/k.

 

 

5. Organa przeprowadzające przystrzeliwanie i organa kontrolne.

Przystrzeliwanie broni oddziału odbywa się pod nadzorem kierownika przystrzeliwania broni, którym w zasadzie winien być zbrojmistrz pułku, w obecności dowódcy. Właściwego pododdziału lub jego zastępcy.

 

Scentralizowane przystrzeliwania ma zapewnić ujednostajnienie sposobu przystrzeliwania w całym oddziale.

 

Do zasadniczych obowiązków dowództwa pułku należy:

 • ustalenie w programie zajęć przydziału strzelnicy oraz terminu przystrzeliwania broni,

 • kontrola jakości przystrzelania broni.

Poza tym odpowiadają:

 • kwatermistrzostwo: za prowadzenie i przechowywanie w ciągu trzech lat wszelkich protokołów związanych z użyciem broni kontrolnej, oraz za dostarczenie środków do przystrzeliwania jak: amunicja, tarcze, nalepki, metryki, aparaty telefoniczne i t.p.

 • dowódca baonu (równorzędny): za kontrolę stosowania przez pododdziały przepisów niniejszej instrukcji.

 • dowódca komp. (równorzędny): za przechowywanie metryk przystrzeliwania i jak w pkt 4 c).

 • kierownik przystrzeliwania broni: za ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji, oraz za wybór strzelców do przystrzeliwania.

 

6. Kontrola sposobu przystrzeliwania broni należy do zasadniczych obowiązków organów Insp. Mat. Uzbr. D.O.K.

 

Kontrola ta ma obejmować:

 • ścisłe przestrzeganie przepisów niniejszej instrukcji,

 • praktyczne sprawdzenie jakości przystrzelania broni, którą należy uskutecznić podczas przeprowadzenia przez daną jednostkę normalnych strzelań.

 

Ryc. 6. Postawa przystrzeliwania rkm wz.28.

 

Ryc. 6a. Rkm wz.28 na stole do przystrzeliwania.

 

Rozdział II. Broń kontrolna

7. Zaopatrywanie w broń kontrolną

Zaopatrywanie w broń kontrolną w ilości 10 kb i 3 kbk na pułk, dokonywuje Kierownictwo Zaopatrzenia Uzbrojenia.

 

8. Zadanie broni kontrolnej

Broń kontrolna służy:

 • do wyboru strzelców do przystrzeliwania,

 • do kontroli amunicji stanu użytkowego.

Kontrola ta ma polegać na oddaniu przewidzianej w Rozdz.VIII ilości strzałów z nowo otrzymanej partji amunicji, poczem różnicę osiągniętą w stosunku do wyników uzyskanych z poprzedniej partji należy podać do wiadomości pododdziałom.

 

9. Przystrzelanie broni kontrolnej

Każdy pułk po otrzymaniu broni kontrolnej winien ją przystrzelać w swoim zakresie w sposób podany w Rozdz. VIII, z tem jednak, że każdy kb/k kontrolny ma być przystrzelany przez 3-ch strzelców wybranych do przystrzeliwania, z których każdy oddaje po 3 serje 5-strzałowe do tarczy. Z każdej 6-cio strzałowej serji, najmniej 3 muszą mieścić się w kole o średnicy 120 mm.

 

Ryc. 7. Przystrzeliwanie rkm wz.28 z pozycji leżącej.

 

 

 

10. Sprawdzanie broni kontrolnej.

Broń kontrolna musi być sprawdzana na wiosnę każdego roku w sposób podany w pkt. 9.

W wypadku stwierdzenia niezdatności broni do wykonywania wymaganych od niej zadań, należy ją zachować w magazynach pułkowych, do czasu przyjazdu Org. Insp. Uzbr. Właściwego OK., który podda ją ponownemu zbadaniu i wyda odpowiednią decyzję.

 

11. Przechowywanie broni kontrolnej.

Broń kontrolna, jako broń przeznaczona do specjalnego zadania, musi być konserwowana b. starannie i ściśle wg. przepisów „Instr. o Broni Piechoty”. Należy ją przechowywać na stojakach, w pomieszczeniu mrocznem (ciemnem), suchem i o ile możność w równej temperaturze powyżej 0 stop.C.

 

Transport broni na strzelnicę należy dokonywać w skrzyniach, lub specjalnych skrzynkach na pojedyncze kb/k.

 

Ryc.8. Postawa przystrzeliwania pistoletu VIS.

 

Rozdział III. Amunicja do przystrzeliwania

12. Rodzaj amunicji

Do przystrzeliwania należy używać amunicji z partji przeznaczonych do zużytkowania w bież. roku wyszkoleniowym.

 

 

 

Rozdział IV. Wybór strzelców do przystrzeliwania

13. Wybór wstępny

Wybór strzelców do przystrzeliwania przeprowadza osobiście kierownik przystrzeliwania, na podstawie wyników strzelań kadry zawodowej dla podoficerów.

 

Każdy pułk winien dysponować 3. zespołami po 3. strzelców do przystrzeliwania kb/k i rkm., oraz 2. zespołami podoficerów komp. km. Do przystrzeliwania ckm. i pistoletów. Strzelcy ci mają być zatwierdzeni rozkazem pułkowym.

Do przystrzeliwania nadają się strzelcy bez narowów strzeleckich, jak: celowanie grubą lub cienką muszką, z prześwitem skręcanie kb i t.p.

 

UWAGA: Prawidłowość celowania sprawdzić przy pomocy trójkąta błędów.

 

14. Wybór właściwy

 

Ścisły wybór strzelców do przystrzeliwania należy wykonać przy pomocy strzelania ostrego, z pośród tych, którzy odpowiedzieli wymogom pktu 13.

 

15. Warunki strzelania

Kandydaci na strzelców do przystrzeliwania strzelają w jednym dniu, przy temperaturze powyżej +5 stop.C., pogodzie słonecznej i bezwietrznej, z broni kontrolnych.

 

Strzelcy strzelają:

 • z kb/k: po 3-ch strzelców na 1 kb/k, po 3 serje 5-cio strzałowe na strzelca.

 • z rkm: po 3 serje 5-cio strzałowe ogniem pojedynczym. Wszyscy z tego samego rkm.

 • z ckm: po 3 serje 5-cio strzałowe ogniem pojedynczym zaryglowanym. Wszyscy z tego samego ckm.

Odległość 100 m w warunkach jak Rozdz.VIII. Warunkom odpowiedzą ci,  u których z każdej serji 5-cio strzałowej 4 strzały znajdą się w kole o średnicy 12 cm na tarczy do przystrzeliwania.

 

Uwaga: Pierwszego wyboru strzelców do przystrzeliwania, przy wejściu w życie niniejszej instrukcji należy dokonać za pomocą posiadanych obecnie kb/k wyborowych.

 • o wynikach swego strzelania strzelcy mogą się dowiedzieć dopiero z chwilą ukończenia strzelań.

 • w czasie strzelania należy dawać przerwy na ochłodzenie luf, a chłodnika ckm. przed strzelaniem musi być napełniona wodą.

 

17. Uzupełnienie strzelców do przystrzeliwania.

Z chwilą ubycia strzelca do przystrzeliwania wskutek wyniku strzelania sprawdzającego jak pkt. 16., lub z jakiegoś innego powodu, kierownik przystrzeliwania winien bezzwłocznie lukę tę uzupełnić i nazwiska nowych strzelców podać do zatwierdzenia dowódcy pułku.

 

 

Ryc. 9. Postawa przystrzeliwania ckm wz.30 z pozycji leżącej.

 

Ryc. 10. Postawa przystrzeliwania ckm wz.30.

 

Ryc. 11. Postawa przystrzeliwania ckm wz.30.

 

 

Rozdział V. Przygotowanie broni i amunicji

18. Przegląd rusznikarski

Broń przeznaczona do przystrzeliwania, powinna być poddana na strzelnicy dokładnemu przeglądowi przez zbrojmistrza (rusznikarza) pułkowego.

 

Szczegółowe wytyczne dla tej kontroli i napraw podają P.3.1036-1039.

 

19. Czyszczenie broni

Bezpośrednio przed przystrzeliwaniem należy wytrzeć lufę do sucha.

 

20. Przygotowanie amunicji

Amunicja przygotowana do przystrzeliwania musi być czysta (niezamoczona, wolna od tłuszczu, piasku i kurzu). Naboje z pociskami obruszanemi, z łuskami popękanemi i pogniecionymi, należy usunąć.

 

 

 

 

Rozdział VI: Warunki dnia do przystrzeliwania

21. Warunki dnia

Przystrzeliwanie broni, ze względu na wpływy atmosferyczne, można przeprowadzać tylko w dni odpowiadające następującym warunkom:

 • temperatura powyżej 0 stop. C..

 • wiatr nie większy do 4 m/sek

 • pogoda o powietrzu przejrzystym (bez opadów).

 

 

 

Rozdział VII. Przygotowanie strzelnicy

22. Obowiązki kierownika przystrzeliwania.

Kierownik przystrzeliwania jest odpowiedzialny za należyty i na czas zorganizowany tok służby na strzelnicy, t.j. przygotowanie sprzętu, środków łączności, podziału funkcji i wydania zarządzeń odnośnie bezpieczeństwa.

 

23. Czyszczenie broni

Po ukończeniu przystrzeliwania rusznikarz winien muszkę nacechować, przewód lufy powinien być zaraz natłuszczony. Po powrocie do koszar należy przeprowadzić normalne czyszczenie broni tego samego dnia.

 

 

 

Rozdział VIII Przeprowadzenie przystrzeliwania.

24. Wymogi ogólne

Jeden strzelec może przystrzelać w ciągu jednego dnia najwyżej 25 sztuk broni.

Daną broń musi przystrzelać wraz z poprawkami jeden i ten sam strzelec w ciągu tego samego dnia.

 

30.

Broń kbk wz.98 i wz.29 kb wz.98 kb wz.98A
Odległość 100 m 100 m 100 m
Celownik 300 400 300
Amunicja "S" "S" "S"
Tabel.zerowy pkt.przysztrzel. +17 cm +27 cm +16 cm
Dopuszczalny rozrzut Koło o średnicy - 14 cm    
Postawa strzelca Taboret pewny,dobrze osadzony na ziemi. Kb/k na stole do przystrzeliwania, łokcie strzelca oparte wygodniei pewnie na stole, dłoń pod łożem (rys. 4 i 5).    
Ilość strzałów 3 względnie 5    
Warunki przystrzelania a) Kb/k spełnia warunki ilości oddanych strzałów, wszystkie strzały w kole    
  b) o ile z 3-ech oddanych strzałów, każdy jeden lub dwa mieszczą się w kole, a z 5-ciu oddanych strzałów 4 znajdą się w kole    
Tarcze (Patrz w załącznikach)    

 


 

Broń rkm wz.28 pistolet wz.31
Odległość 100 m 15 m
Celownik 300 ----
Amunicja "S" 9 mm
Tabel.zerowy pkt.przysztrzel. +12 cm  
Dopuszczalny rozrzut Koło o średnicy - 14 cm Koło o średnicy - 10 cm
Postawa strzelca Leżąc - rkm z tłumikiem,nóżki złożone,rkm oparty na podstawie specjaln., ew.siedząc za stołem. Rycina 6 i 7. Siedząc,łokcie oparte na stole,rękojeść pistoletu trzymana oburacz.Pistolet na podstawce specjalnej. Rycina 8.
Ilość strzałów 3 względnie 5  
Warunki przystrzelania Jak w Kb/k  
Tarcze (Patrz w załącznikach)  

 

 


Broń CKM wz.1930 na podstawie wz.1931 CKM wz.1930 na podstawie wz.1934
Broń 100 m 100 m
Celownik 300 300
Amunicja "S" - "Sc"  
Tabel.zerowy pkt.przysztrzel. +15 cm +20 cm +19 cm +24 cm
Dopuszczalny rozrzut Koło o średnicy - 20 cm  
Postawa strzelca Leżąc -podstawa rozłożona, ckm z tłumikiem, chłodnica napełniona wodą, łokcie strzelca oparte o ziemię, ew. jak rycina 10 i 11.  
Ilość strzałów 3 względnie 5  
Warunki przystrzelania Jak w Kb/k  
Tarcze (Patrz w załącznikach)  

 

42. Orzeczenie eliminacyjne

Eliminację broni może zarządzić tylko Insp. Uzbr. danego O.K. na zasadzie przeklasyfikowania.

 

 

<>


Dokument pochodzi z archiwum Wojskowego Biura Historycznego w Rembertowie.

 

 

 

 

 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0