Biblioteczka » Łączność

W artykule wydrukowany w tegorocznym zeszycie lutowym Przeglądu W.-t.’) przedstawia autor swój pogląd na kwestię zimowych zajęć oficerskich, przy czym w zakończeniu swej pracy odwołuje się do ogółu czytelników o wypowiedzenie się co do „racji” wywodów. Spróbuje więc odpowiedzieć.

więcej

W niniejszym artykule chciałbym rozpatrzyć problem trakcji jedynie w formacjach wojsk łączności dywizji piechoty, nie omawiając trakcji formacji wojsk łączności wielkich jednostek kawalerii oraz jednostek zapewniających łączność operacyjną (od dywizji piechoty w górę), których warunki pracy są zupełnie odrębne a w związku z tym i sama trakcja powinna być oparta na innych zasadach.

 

więcej

Kapitan Bohdan Ryłło w artykule "Łączność radiowa w wielkich jednostkach pancernych" stwierdził że korespondencję radiową można rozpocząć dopiero po nawiązaniu styczności z nieprzyjacielem. Za milczeniem radia przemawia wzgląd na możliwości określenia przez nieprzyjaciela przy użyciu stacyj goniometrycznych obecności i kierunku posuwania sie jakiejś jednostki wojska.

 

więcej

Przy współpracy czynników zainteresowanych rozwojem teletechniki w państwie, a więc: Ministerstwa Spraw Wojskowych, Ministerstwa Poczt i Telegrafów, Ministerstwa Komunikacji, Państwowej Wytwórni Aparatów Telegraficznych i Telefonicznych w Warszawie oraz Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej zostały w roku ubiegłym ustalone typy normalnych aparatów telefonicznych, które mają być używane na publicznych sieciach telefonicznych w Polsce.

więcej

W całokształcie urządzenia pola walki obrony zorganizowanie sprawnej łączności nabiera szczególnie ważnego znaczenia. Obrona bowiem w istocie swej polega na rozbudowanym systemie ogni oraz przygotowanym systemie przeciwnatarć - powiązanych niezawodną i wzajemnie się uzupełniającą oraz zastępującą siecią łączności. Nic też dziwnego, iż organizacja łączności w obronie musi być niezwykle staranna i wszechstronna, a ilość i jakość sieci łączności doprowadzona do najwyższego poziomu.

więcej

Patrole telefoniczne konne są szybkim i dobrym środkiem łączności, szczególniej tam, gdzie chodzi o pośpiech w założeniu połączeń. Warto więc zastanowić się, jak należy wyposażyć, wyszkolić patron telefoniczne konne i jak się niemi posługiwać.

więcej

Nasze regulaminy z dziedziny łączności, między innemi Regulamin służby ruchu telefonicznego ,telegraficznego i sygnalizacyjnego (Łącz 5/1952),przewidują oznaczenie stacyj telefonicznych, telegraficznych i sygnalizacyjnych położonych w strefie bojowej i operacyjnej za pomocą kryptonimów, t.j nazw umówionych.  Ma to na celu zachowanie tajemnicy przynależności taktycznej stacyj przed zawsze możliwym podsłuchem ze strony nieprzyjacielskich oddziałów podsłuchowych lub agentów wywiadu.  Kryptonimy te w myśl wskazań regulaminów mają być często zmieniane tak, aby przeciwnik nie zdążył zorjenotwać się co do ich znaczenia. 

więcej

Jak wynika z artykułu pułk. Ugo Leviego, stosowane w armji włoskiej dotychczasowe metody nauki mało różnią się od metod przyjętych u nas. Początkowe stadjum stanowi przyswojenie znaków według ich graficznego przedstawienia oraz odtwarzanie zapomocą klucza ćwiczebnego (bez baterji).

 

więcej

Artykuł stanowi ad vocem do artykułu mjr Kazimierza Korasiewicza z lutego 1937 r., pt. "Uzbrojenie wojsk i oddziałów łączności". Nawiązując do artykułu majora Kazimierza Korasiewicza, umieszczonego w zeszycie lutowym Przeg. Wojsk.-Technicznego, chcę podkreślić, że kwestia odpowiedniego uzbrojenia żołnierza łączności ma również wielką wagę w oddziałach łączności kawalerii.

 

więcej

Zgodnie z „Instrukcją o sprzęcie łączności. Część I. Telefonowanie w masce przeciwgazowej i innych szczególnych okolicznościach” – Warszawa 1931. W warunkach polowych istnieją okoliczności, w których zwykły sposób telefonowania jest trudny ze względu na nałożoną maskę przeciwgazową, lub też wrzawę panującą w otoczeniu, a także gdy zachodzi konieczność tłumienia rozmowy.

więcej